۰۲۱-۵۴۷۶۴

اجباری شدن بیمه سلامت برای عموم افراد جامعه

با توجه به اشاره رفع هرگونه محرومیت در زمینه های بهداشت و تغذیه در برخی از اصول قانون اساسی،بیمه سلامت اجباری شد.

 

 

سلامت یکی از سرفصل های مهم اجتماعی در همه جوامع است.

دربرخی از اصل های قانون اساسی جمهوری اسلامی بر تاکید صریح موضوع سلامت دیده میشود .

دراصل سوم قانون اساسی به برطرف کردن هرگونه محرومیت در زمینه تغذیه و بهداشت اشاره میشود و اینگونه مطرح شده:

“بند۱۲-پی ریزی اقتصادی صحیح وعادلانه طبق ظوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف کردن هرنوع محرومیت در زمینه های تغیه و مسکن وکار و بهداشت وتعمیم بیمه.”

در اصل ۲۹ درباره حق تامین خدمات بهداشتی /درمانی و مراقبت های پزشکی برای تمام مردم بیان شده:

“برخورداری از از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی،بیکاری،پیری،ازکارافتادگی،بی سرپرستی،در راه ماندگی،حوادث و سوانح،نیاز به خدمات بهداشتی و درمانیو مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره،حقی است همگانی.دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم،خدمات وحمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد تامین کند”

دراصل ۴۳ قانون اساسی نیز تامین نیاز درمان برای همه به شرح زیر است:

“برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد،با حفظ آزادی او،اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار میشود:

۱-تامین نیازی های اساسی :مسکن،خوراک،پوشاک،بهداشت،درمان،آموزش وپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

اما موضوع سلامت احاد جامعه در سیستم های کلان و برنامه های توسعه کشور نیز هم مورد توجه قرار گرفته است.درقانون ۵ساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، دولت موظف شده تا پوشش بیمه سلامت را برای عموم مردم به ثمر برساند.الزامات برنامه ششم توسعه اینگونه شرح میکند:

ماده۷۰-دولت موظف است به منظور تحقق  سیاست های کلی سلامت،تامین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت،توسعه کمی و کیفی بیمه های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه [یک هزار و سیصد و نود و شش ]اقدامات زیر را بر اساس سیاست های کلی سلامت اجرا کند:

الف-پوشش بیمه سلامت برای تمامی مردم کشور اجباری بوده است و برخورداری از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسیع و ظوابط ذیل و بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیاُت وزیران می رسد.

تبصره-این حق بیمه شامل سرپرست خانوار و کلیه افراد تحت تکفل آنان است.

ب-حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح ذیل،سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:

۱-خانواده روستاییان، عشایر و قشر نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی معادل هفت درصد حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار.صد در صد حق بیمه ی این گروه های اجتماعی مبتنی بر بند الف این ماده توسط دولت درقالب بودجه سنواتی تامین می شود.

۲-کارکنان دستگاه های اجرایی معادل هفت درصد حقوق و مزایای مستمر آنان

تبصره-بخشی از حق بیمه مشمولان این جزء از محل بودجه عمومی دولت در قالب بودجه سنواتی تامین خواهد شد.

۳-مشمولان تامین اجتماعی کسر حق بیمه مطابق قانون تامین اجتماعی

۴-سهم خانوارهای اقشار،متناسب با گروه های درآمدی معادل هفت درصد درآمد ،حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت.

۵-پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم کشور،پناهندگان گروهی مورد تایید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور الزامی است.شیوه دریافت حق بیمه و برخورداری از یارانه دولت برای تامین حق بیمه براساس آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف سه ماه از زمان لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیاُت وزیران می رسد.حکم این جزء برحکم ماده ۴ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور حاکم است.

پ-دستگاه های اجرایی مکلف اند حق بیمه پایه سلامت سهم بیمه شده و دستگاه اجرائی حداکثر ظرف سه ماه  به حساب سازمان بیمه گر پایه مربوطه واریز نمایند.درصورت عدم واریز با اعلام سازمان بیمه گر و تشخیص و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از ردیف مربوطه و حساب جاری دستگاه اجرائی ذی ربط برداشت و به حساب سازمان بیمه گر واریز می شود.

ت-عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد تعرفه تعیین شده برای خدمات تشخیصی و بهداشتی و درمانی مشمول بسته بیمه پایه سلامت توسط شرکت های بیمه تجاری و صندوق های بیمه پایه با اشخاص حقوقی و حقیقی تحت هر عنوان ممنوع می باشد.

 

 

دیدگاه ها