۰۲۱-۵۴۷۶۴

بیمه زنان خانه دار

بیمه زنان خانه دار بر اساس تعریف مرکز آمار ایران «خانه دار فردی است که شاغل، بیکار (جویای کار) و محصل نبوده و بنا بر اظهار پاسخگو در هفت روز پیش از مراجعه مامور آمارگیری به خانه داری مشغول باشد» یکی از مهمترین دغدغه های زنان به عنوان اصلی ترین رکن هر خانواده نگرانی از […]

بیمه زنان خانه دار

بر اساس تعریف مرکز آمار ایران «خانه دار فردی است که شاغل، بیکار (جویای کار) و محصل نبوده و بنا بر اظهار پاسخگو در هفت روز پیش از مراجعه مامور آمارگیری به خانه داری مشغول باشد» یکی از مهمترین دغدغه های زنان به عنوان اصلی ترین رکن هر خانواده نگرانی از تامین نیازهای مادی آنان در آینده می باشد. شرکت های بیمه همواره در تلاش بودند تا با طراحی بیمه نامه ای به عنوان بیمه مستمری زنان خانه دار نیازهای این قشر از اجتماع را پوشش داده و پس اندازی برای آتیه و آینده آنان ایجاد نمایند.

از گذشته تا به امروز مادران و زنان خانه دار، جزو آسیب پذیر ترین قشر جامعه بوده اند، با توجه به تورم و شرایط موجود، بانوان خانه دار باید به فکر تامین آتیه و پس اندازی مطمئن برای خود باشند. این در صورتی است که خانه داری در سایر کشورها به عنوان یک شغل محسوب شده و دارای حقوق، بیمه و مزایا می باشد.

  یکی از خدمات سازمان تامین اجتماعی بیمه زنان خانه‌دار است. زنان خانه دار با ۱۸ تا ۵۰ سال سن می‌توانند به شعب سازمان تامین اجتماعی مراجعه و تقاضای بیمه کنند. سازمان تامین اجتماعی سه مدل بیمه را برای زنان خانه‌دار درنظر گرفته است. نوع اول با حق بیمه ۱۲ درصد از حداقل دستمزد کاگران مصوب وزات کار  است و شامل بازنشستگی می‌شود. نوع دوم با حق بیمه ۱۴ درصدی از همان نوع  شامل بازنشستگی و فوت و نوع سوم که گرانترین است با حق بیمه ۱۸ درصدی از همان نوع شامل بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی می‌شود. ااز مزایای این بیمه که از انواع بیمه مشاغل آزاد است می توان به پرداخت مستمری بعد از بازنشستگی و استفاده از بیمه برای خدمات درمانی حتی در صورت بیمه نبودن مرد خانواده فرزندان را نیز از این طریق تحت بیمه خدمت درمانی می توان قار داد.اگر زنان خانه‌دار با سازمان قرارداد ببندند پس از رسیدن به سن بازنشستگی می‌توانند حقوق دریافت کنند و کمک حال اقتصاد خانواده باشند.نحوه ی استفاده از این بیمه زنان خانه دار بامراجعه به کار گزاران بیمه و ارائه مدارک از جمله شناسنامه و کارت ملی وکپی آنها و عکس با پر کردن فرم بیمه زنان خانه دار و در صورت خواستن بیمه درمانی انتخاب آن اقدام به بیمه نمودن خود کنند.

جدول میزان بیمه تامین اجتماعی زنان خانه دار در سال ۹۸

درصدی که بیمه شده پرداخت می کند مبلغ دفترچه درمان مستمری مرخصی استعلاجی بیمه بیکاری
۱۲% ۱٫۸۸۰٫۹۳۳ دارد دارد ندارد ندارد
۱۴% ۲٫۱۹۴٫۴۲۱ دارد دارد ندارد ندارد
۱۸% ۲٫۸۲۱٫۳۹۹ دارد دارد ندارد ندارد

 

حدود ۶۰ %جمعیت زنان کشور را زنان خانه دار تشکیل مـی دهنـد که در حال حاضر بنا بر اعلام دبیر خانه ستاد ملـی زنـان و خـانواده تنهـا ۱۳۰ هـزار نفـر از زنـان خانه دار کشور از طریق بیمه صاحبان حرفه و مشاغل آزاد تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند که این تعداد تنها ۷٫۰ %جمعیت کل زنان خانه دار کشور را تشکیل می دهد .

بیمه زنان خانه دار در جهت پیامدهای اقتصادی و اجتماعی خود در جوامع از اولویت های سیاسی و اجتماعی هر جامعه به شمار می روند؛ لیکن در کشور ایران دامنه ی پوشش و عرضه ی خدمات در نظامات بیمه اجتماعی علیرغم ضرورت همگانی بودن بیمه های اجتماعی جهت تأمین حقوق اقتصادی و اجتماعی افراد، صرفا مزدبگیران و حقوق بگیران را در بر می گیرد. مرکز امور مشارکت زنان با توجه به ضرورت این حمایت و در پی مواجهه با مواردی؛ از جمله عدم استحقاق زن به نفقه در عده وفات ارائه طرح بیمه ازدواج به ریاست جمهوری و تأیید طرح مربوطه و الزام به ارسال پاسخ مرکز امور مشارکت زنان در این خصوص، بر آن شد تا صندوقی در راستای برقراری حمایت بیمه ای از زنانی تأسیس نماید که به جهت داشتن عدم شغل مناسب تحت هیچ پوشش بیمه ای قرار ندارند. مرکز امور مشارکت زنان با این تلقی که تمامی زنان غیرشاغل که به جهت عدم اشتغال در بخش رسمی تحت نظام های بیمه ای موجود قرار نمی گیرند و صرفا به تبع پدر و شوهر از حمایت های بیمه ای استفاده مین مایند، خانه دار هستند، اقداماتی در خصوص حمایت از زنان خانه- دار از جمله مطالعه طرح های پیشنهادی نظام تأمین اجتماعی، سازمانها و نهادهای مختلف، مطالعات تطبیقی بررسی وضعیت تأمین اجتماعی زنان خانه دار سایر کشورها و تشکل جلسات، مشاوره فنی و رایزنی با صاحب نظران در این خصوص انجام داد. لیکن در سوابق موجود انجام مطالعات تطبیقی و بررسی طرح های مشابه در نهادهای مختلف رویت نشد و صرفا نامه ای به سازمان تأمین اجتماعی جهت دریافت طرح بررسی شده توسط این سازمان در راستای برقراری بیمه زنان خانه دار و همچنین پیش نویس لایحه ای در جهت صندوق بیمه زنان خانه دار که علی الاظهار به مرکز ارسال شد… تعریف زن خانه دار در طرح مذکور زن شوهرداری است که به جهت عدم اشتغال در بخش رسمی منحصراً به امر خانه داری مشغول است. همچنین در لایحه پیشنهادی موجود در سوابق زن خانه دار به زنانی اطلاق شده است که شاغل و یا در جستجوی کار و یا مشغول به تحصیل نبوده و منحصراً به امر خانه داری مشغول باشند که از تعریف پیش گفته جامع تر و و وسیع تر می باشد. این تعریف برگرفته از تعریف مرکز آمار ایران از خانه داری ارائه شده است.. لیکن این طرح تشکیل سازمانی با وظایف و اختیارات گسترده تر از بیمه زنان خانه دار؛ از جمله پرداخت مقرری، ایجاد زمینه اشتغال، فراهم نمودن تسهیلات لازم برای آموزش حرفه ای و عمومی و اعطاء سرمایه اولیه به صورت وام جهت اشتغال را در نظر داشته است که با حوزه وظایف و اختیارات بسیاری از وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی؛ از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تداخل دارد. نهایتاً با انجام بررسی های اولیه، پیشنهاد پیش بینی بیمه برای زنان خانه دار مرکز امور مشارکت زنان پس از طرح مکرر در جلسات هیئت دولت مورد توجه قرار می گیرد.سازمان تامین اجتماعی بر آن شد تا از دو مسیر برقرار نمودن پوشش حمایتی برای این قشر را دنبال نماید: الف- ارائه پیشنهادات جهت لحاظ بیمه زنان خانه دار در چارچوب لایحه ساختار سازمانی نظام تأمین اجتماعی کشور موضوع ماده ۴۰ قانون برنامه سوم پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

تهیه طرح بیمه مشارکتی زنان خانه دار

این مرکز کوشش نمود با اضافه نمودن گروه هایی که تحت پوشش نظام بیمه ای و حمایتی قرار ندارند به مشمولان این قانون نظام حمایتی جهت پوشش کامل زنان خانه دار ایجاد نمایند و در این راستا پیشنهاد تأسیس سازمانی با عنوان سازمان تأمین اجتماعی زنان را ذیل سازمانهای متولی این قانون به منظور پوشش کامل زنان خانه دار، بیوه، بدسرپرست و بی سرپرست ارائه کردند که مورد موافقت قرار نگرفت. همچنین در راستای تهیه و تدوین طرحی در رابطه با تأمین اجتماعی زنان خانه دار، مرکز امور مشارکت زنان با برگزاری و پیگیری جلسات با کارشناسان این حوزه و دستگاه های مرتبط، درخواست دریافت آمار مرتبط در این زمینه از مرکز آمار ایران و الگو گرفتن از طرحهای حمایتی مشابه طراحی شده برای زنان از جمله طرح ایران و زینب کبری مورد اجرا در بانک کشاورزی، در راستای تهیه لایحه مربوطه اقدام نمود.

به طور کلی تولید زنان خانه دار در منـزل بـه عنـوان نـوعی از تولیـدات پنهـان جامعـه، در محاسبات ملی نادیده گرفته می شود . درصورتی که اگر ارزش ریالی آن را محاسبه نماییم سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص خواهند داد. بنابر تعریـف ارائـه شـده توسـط مرکز آمار ایران ، خانه دار عبارت است از فردی که شاغل، بیکارجویای کـار و محصـل بـه حسـاب نمی آید و بنابر اظهار پاسخگو، در ۷ روز پیش از مراجعه مأمور آمارگیری، به خانه داری مشغول بوده است .خانه دار درآمارگیری فعلی جزء افراد غیرفعال منظور گردیده است. به کارگیری واژه غیرفعال برای زنان خانه دار حایلی است بین این گروه و نظام اقتصادی اجتماعی، به گونه ای که زنـان خانـه دار ضمن احساس خلاء در درون خود از حیث تأثیرگذاری در اموراجتماعی، اقتصـادی و فرهنگـی نقشی برای خود نمی بینند . بنابراین مقتضی است دیدگاه های برنامه ریزان و سیاست گذاران نسبت به این امر تغییر کند. این امر مستلزم طی رونـد طـولانی کارشناسی برای پاسخگوئی به پرسش های مفهومی متعدد و نیز تصویب مجلـس شـورای اسـلامی است. باوجود این، به نظر می رسد که حتی با تحقق ایـن هـدف نیـز مشـکل بیمـه زنـان خانـه دار برطرف نخواهد شد. چراکه در حال حاضر شغل صاحبان حـرف و مشـاغل آزاد در زمـره مشـاغل اقتصادی محسوب می شود اما آنان از نظر بیمه اجتماعی با موانع زیادی روبرو هستند به طوری کـه فقط ۱۰ %صاحبان حرف و مشاغل آزاد کشور بیمه شده اند.

همان طور که پیش از این بیان شد، بیمه های اجتماعی موجود، خاص گـروه هـای مـزد و حقوق بگیر است که کارفرما و محل کار معین دارند و این نوع بیمه هـا بـرای افـرادی کـه شـغل و درآمد ثابتی نداشته باشند، مناسب نیست. بنابراین، اگر بخواهیم از تجربه های موفق سایر کشـورها استفاده کنیم، برای بیمه کردن زنان خانه دار و همچنین سایر گروه هایی که مشمول بیمه های اجباری نیستند، باید طرح بیمه اجتماعی خاص این بخش از جمعیت طراحـی و ایجـاد شـود. تجربـه هـای موفق جهانی نشان می دهد که پوشش بیمه ای این گونه افراد با اجرای طرح بیمـه اجتمـاعی فراگیـر (همگانی) مقدور و ممکن می شود. این نوع بیمه، خدمات بازنشستگی، ازکارافتادگی و فـوت را در سطحی پایینتر از بیمه اجتماعی اجباری و با حق بیمه کمتر ارائه می کند به نحوی که هـم اعضـای آن قادر به پرداخت حق بیمه باشند و هم اعضای صندوق بیمه اجباری انگیزه ای برای گـرایش بـه این بیمه نداشته باشند. برای تبدیل صندوق باید توجه شود که که از نظر ماهیت ،اهداف و ظرفیت تعریـف شـده برای آن بیشترین تناسب را برای جایابی بیمـه زنـان خانـه دار داشـته باشـد. بنـابراین بـا ملاحظـه اساسنامه و آیین نامه “صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر” به نظر مـی رسـد ایـن صـندوق ظرفیت ارتقا و تبدیل وضعیت را داراست و می توان برای صندوق یادشده مأموریتی ملی (شهری و روستایی) تعریف کرد و به کلیه فاقدین پوشش بیمه اجتماعی از جمله زنـان خانـه دار تعمـیم داد. زیرا ویژگی های آنان اعم از عدم وجود کارفرمـا و درآمـد مشـخص در خصـوص مشـمولین ایـن صندوق نیز صادق است.

 

دیدگاه ها

Call Now Buttonتماس سریع (لمس کنید)
طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز