۰۲۱-۵۴۷۶۴
داوری

داوری چیست؟

داوری چیست؟ داوری در لغت به معنی “قضاوت و انصاف دربارۀ نزاع و کشمکش و مرافعه دو یا چند تن” بیان شده است. و هم چنین از داوری به قضاوت کردن یاد کرده اند. داوری عبارتست از اینکه افراد دو یا چند نفر را تعیین نمایند و اختلاف حاصل شده را برای قضاوت به آن […]

داوری چیست؟

داوری در لغت به معنی “قضاوت و انصاف دربارۀ نزاع و کشمکش و مرافعه دو یا چند تن” بیان شده است.

و هم چنین از داوری به قضاوت کردن یاد کرده اند. داوری عبارتست از اینکه افراد دو یا چند نفر را تعیین نمایند و اختلاف حاصل شده را برای قضاوت به آن ها واگذار نمایند.

داوران

ممکن است داوری رسیدگی به اختلاف توسط کسی باشد که خود طرفین انتخاب کرده اند. یا اینکه مرجع قضایی داور را تعیین کرده باشد.

درواقع داوری ماهیت قرار دادی دارد و هدف از ایجاد آن این است که با انتخاب داوری برای حل اختلاف دیگر صلاحیت مرجع قضایی و دادگاه حذف شود.

داوری یک سیستم خصوصی حل و فصل اختلافات است. در اکثر موراد داوری منجر به صدور یک رای الزام آور نهایی می شود که توسط دادگاه ها علی القاعده قابل اجرا می باشد.

در بحث داوری، توافقی بودن مهمترین رکن داوری است. بنابراین تا زمانی که طرفین توافقی بر داوری نداشته باشند، امکان رسیدگی داور وجود ندارد. شاید برای شما هم سوال باشد که آیا بین داوری با روش های دیگر حل مسالمت آمیز اختلافات تفاوتی می باشد یا خیر؟

در پاسخ باید بیان داشت که مهم ترین تفاوت بین داوری و سایر روش های جایگزین حل اختلاف، الزام آور بودن رای داور می باشد. در سازش و میانجی گری اگر طرفین نظر شخص ثالث را قبول نداشته باشند هیچ الزامی برای آن ها بوجود نمی آید.

ولی در داوری در صورتی که یکی از طرفین (معمولا محکوم علیه رای داوری) حاضر به انجام تصمیمات داور نشود از طریق مرجع قضایی اجبار می شود.

مهم ترین نکات داوری در قانون:

داوران

 • کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند. می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد. و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر، ارجاع دهند.
 • متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند. که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند. و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف، تعیین نمایند.
 • در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.

 • در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد. موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن، مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.
 • در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد، متعهد به معرفی داور شده. ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام کنند. و یا در تعیین داور ثالث، تراضی نمایند. و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد. یک طرف می تواند داور خود را معین کرده و به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید. و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند.
 • در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور، ارجاع شود. و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور، تراضی نمایند. و نیز در صورتی که داور یکی از طرفین، فوت شود یا استعفا دهد. و طرف نام برده نخواهد جانشین او را معین کند. و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور، امتناع نماید. یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد.

  داوران

 • در صورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند دادگاه صلاحیت دار برای تعیین داور، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
 • هر گاه، طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آن ها شخص معینی داوری نماید. و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند. و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند. رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.
 • در صورتی که تعداد داور معین نشده باشد. و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران، توافق کنند. هر یک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی معرفی کنند. و یک نفر به عنوان داور سوم به اتفاق، تعیین نمایند.

 

دیدگاه ها