۱۱۵۵۵۶۶۶ - ۰۲۱

قرارداد ها

نحوه جبران خسارت یا الزام به انجام تعهد
مشاوره حقوقی قراردادهای خارجی (بین الملل)
مشاوره حقوقی امور قراردادها
قلمرو محدودیتهای اصل آزادی قراردادها
حل اختلافات ناشی از قرارداد
تفسیر قراردادها بر اساس قصد مشترک طرفین
اصل لزوم قراردادها
طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز