۱۱۵۵۵۶۶۶ - ۰۲۱

کیفری

وصیت چیست و اقسام آن کدامند
طرح شکایت کیفری در مراجع قضایی
جرم مزاحمت تلفنی و مجازات آن
شرایط مجازات‌های جایگزین حبس چیست
تفهیم اتهام چیست
وکیل دعاوی جرم قتل
مشاوره حقوقی و کیفری جعل
مشاوره حقوقی و کیفری جرایم پزشکی
مشاوره کیفری و حقوقی و وکالت در دعوی ضرب وجرح
جرم رابطه نامشروع
وکالت دعاوی کیفری /خیانت در امانت
وکالت کیفری و دعاوی سرقت
محاربه چیست و حکم محاربه چیست
سرقت و انواع تعریف سرقت
جرایم رایانه‌ای
طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز