۱۱۵۵۵۶۶۶ - ۰۲۱

خانواده

فریب در ازدواج
ثبت نکاح و ازدواج در دفاتر اسناد رسمی
طلاق به درخواست زوجه(زن)
شرط تنصیف دارایی چیست
چگونگی تقسیط و اعسار از پرداخت مهریه
طلاق به درخواست زوج
طلاق به درخواست مرد (زوج)
خانواده کوچکترین و مهمترین نهاد بشری
اصول حاکم بر عقد نکاح
نفقه فرزند
نفقه زوجه
وکیل مهریه
شروط ضمن عقد
پذیرش سرپرستی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست
حضانت
استرداد جهیزیه
تعریف نکاح
تعریف حقوق خانواده
مطالبه نفقه فرزند
تعریف نفقه
تعریف انواع نفقه
روشهای رسیدگی به اختلافات
موجبات ارث
مراحل و مدارک طلاق توافقی
شهروند کیست؟
شروط ضمن عقد
شرایط دریافت اجرت المثل
شرایط حضانت فرزند
حقوق کودکان در قوانین جمهوری اسلامی چگونه است؟
تمکین چیست
تعریف مهریه
تعریف طلاق
تعریف ارث چیست
ترک انفاق چیست
انواع وصیت چیست
انواع مهریه چیست
انواع طلاق چیست
اجرت المثل به چه معناست
طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز