۱۱۵۵۵۶۶۶ - ۰۲۱

حقوق بین الملل

قراردادهای نفتی چیست
دعاوی بین المللی چیست
تعریف حقوق دریاها
حقوق بین الملل هوایی
اخذ نمایندگی خارجی
قرارداد کنسرسیوم چیست
اصطلاحات بازرگانی در زمینه حمل و نقل بین المللی
طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز