حقوق آثار فرهنگی هنری و ادبی

حقوق آثار فرهنگی ،هنری و ادبی

حق مولف یا کپی رایت و یا مالکیت ادبی و هنری،حق پدید آورنده آثار ادبی ،هنری و علمی در نامیده شدن اثر به نام او و نیز حق انحصاری وی در تکثیر ، تولید،عرضه،اجرا و بهره برداری از اثر خود است. مالکیت ادبی و هنری شامل دو بخش است:
1)حقوق پدید آورندگان اصلی آثار هنری و ادبی
2)حقوق جانبی
اثر مورد نظر در حقوق مالکیت ادبی و هنری شامل آثار نوشتاری ،اثار سمعی و بصری ،اثر سینمایی،آثار تجسمی و اثر فنی میباشد.
داشتن ویژگی اصالت و مشروعیت اثر موجب بهره مند از حمایت مالکیت ادبی و هنری میشود هرچند ممکن است که شرایط دیگری هم مد نظر قرار گیرد.حقوق مادی ناشی از مالکیت ادبی و هنری شامل حق نشر و تکثیر ،حق اجرا و عرضه و خواندن اثر برای عموم ،حق ترجمه،حق پخش اثر از طریق صدا و تصویر،حق بط اثر و حق تهیه فیلم و … میباشد.

در مورد مالکیت ادبی هنری تعریف های گوناگونی ارائه شده است

1.حق مولف عبارت است از سلطه و اختیارات مولف بر اثرش که آن را خلق کرده یه به وجود آورده است.
2.مجموعه حقوقی است که قانون برای خالق اثر نسبت به مخلوق اندیشه و هوش او میشود این حقوق عبارت است از حق انصاری بهره برداری از اثر برای مدت محدود به سود افریننده آن و پس از مرگ برای ورثه ی او .

3.در ماده 1 قانون حمایت از مولفان و مصنفان و هنرمندان نیز اثر چنین تعریف شده است:از نظر این قانون به مولف و مصنف و هنرمندو به انچه از راه دانش یا هنر ویا ابتکار ان پدید می اید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان ویا ظهو ر و یا ایجاد آن به کار رفته (اثر) اطلاق میشود.

بنابراین در تعریف حق مولف یا مالکیت ادبی و هنری میتوان گفت که مالکیت ادبی و هنری ،حق پدید اورنده اثارادبی، هنری و علمی در نامیده شدن اثر به نام او و نیز حق انحصاری وی در تکثیر،تولید ،عرضه،و بهره برداری از اثر خود است
به عبارت دیگر حق مولف یا کپی رایت یک اصطلاح حقوقی است و عبارت است از حقوقی که به ابداع کنندگان آثار ادبی و هنری تعلق میگیرد.حق مولف در صدد حمایت از اثر ادبی هنری است که این اثار شامل اثار نوشتاری ،موسیقیایی،و هنرهای تجسمی نیز میشود.باید در نظر داشت که حمایت یاد شده تنها به یک اثر صورت می گیرد و نه نسبت ایده ها .