حقوق دانشجویی در قانون اساسی

دانشجویان

حقوق دانشجویی در حوزه های گوناگون آموزشی پژوهشی ،فرهنگی اجتماعی، صنفی رفاهی و انضباطی تدوین شده است .

علاوه بر این در ابتدای منشور،فصلی تحت عنوان (حقوق اساسی) گنجانده شده است تا دانشجویان با حقوق مبنایی و اولیه شهروندی ، بر اساس قانون اساسی ، اشنا شوند. این تقسیم بندی معیار موضوعی دارد وبا نمودار تشکیلاتی  و اداری  وزارت علوم ،  تحقیقات  و فناوری هماهنگ  است.

حقوق اساسی
حقوق آموزشی  -پژوهشی
حقوق صنعتی- رفاهی
حقوق سیاسی
حقوق فرهنگی اجتماعی
حقوق انضباطی

حقوق دانشجویی حول چهار محور «آموزشی و پژوهشی»، «فرهنگی، اجتماعی و سیاسی»، «صنفی و رفاهی» و «انضباطی» سامان یافته است. این تقسیم بندی مبتنی بر معیار موضوعی بوده و با ساختار اداری و تشکیلاتی وزارت علوم منطبق است. معیار انتخاب مواد این منشور از مجموعه مقررات و قوانین موجود، دو چیز بوده است: یکی تعداد دانشجویانی که مشمول این حقوق و مقررات میشوند و دیگری گسترده خسارت و میزان هزینه هایی که در صورت عدم پایبندی به این حقوق و مقررات، به دانشجویان و نظام آموزش عالی کشور تحمیل خواهد شد.

در ابتدای منشور، فصلی با عنوان «حقوق اساسی» گنجانده شده تا دانشجویان با حقوق اساسی شهروندی، که متکی بر قانون اساسی است، آشنا شوند. درضمن به منظور آگاهی بیشتر و آشنایی با جزئیات ضوابط و قوانین، وزارت علوم از همه ظرفیتهای بالفعل و بالقوه خود برای افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به حقوق خود بهره خواهد برد و از این منظر ترویج قانونگرایی و فرهنگ قانونمداری را جزو وظایف فرهنگی و اجتماعی خود قلمداد میکند.

به عبارت دیگر، تربیت دانشجویانی قانونمدار و آگاه به حقوق و تکالیف خود و مسئولیت پذیر و هدفمند در قبال جامعه، از کارکردهای فرهنگی و اجتماعی نهاد علم کشور است. بدیهی است تحقق این امر خطیر مستلزم مشارکت داوطلبانه همه دانشگاهیان به ویژه مجامع دانشجویی از قبیل انجمنهای علمی، کانونهای فرهنگی و هنری، تشکلهای دانشجویی و همچنین همکاران و اعضای هیئت علمی دانشگاههاست. ازاینرو، این وزارتخانه از همه دانشگاهیان درخواست دارد تا به سهم خود در ترویج و آموزش حقوق دانشجویی مشارکت جویند و با بیان دیدگاهها و پیشنهادهایشان ما را در ارتقای آگاهیهای حقوقی دانشجویان یاری رسانند.