کارگاه ها و آزمون های حقوقی

موضوع کارگاه

موضوع کارگاه باید در راستای رشته و تخصص مجری و ترجیحا منطبق با دانش و فناوری جدید روز باشد..

ضوابط اجرایی کارگاه

– مسئول کلی کارگاه باید پیگیری صدور گواهی نامه ی حضور در کارگاه برای شرکت کنندگان باشد.
– موافقت با مبلغ پیشنهادی هر کارگاه در استان بر عهده ی شورای پژوهشی استان یا مراجع ذیصلاح باشد.
– حداقل شرکت کنندگان در یک کارگاه 15 نفر باشد.
– بیش از نیمی از ساعات برنامه کارگاه باید به شکل عملی اجرا شود
–  ارائه کارگاه باید در قالب نمایش اسلاید ،توزیع جزوه آموزشی و استفاده از فنون فناوری جدید باشد
–  در صورت نیاز دانشگاه به اموزش موارد خاص ،استفاده از سایر مدرسین بنابر تشخیص مراجع ذیصلاح به صورت موردی امکان پذیر است
– برگزاری کارگاه حداکثر  در دوروز و هرروز 10 ساعت میتواند باشد
–  مسئولیت کلیه ی مکاتبات و سایر فعالیت ها از قبیل صدور گواهی نامه شرکت در کارگاه ،به عهده ی مجری کارگاه است.
– مجری کارگاه موظف است هنگام تسویه حساب نهایی گزارش برگزاری کارگاه و جزوه اموزشی را به شورای پژوهشی استان یا مراجع ذیصلاح مربوط ارائه دهد.