۰۲۱-۵۴۷۶۴

تنظیم اسناد قضایی

وکیل فرهنگ و رسانه
لایحه ، نوشته مکتوبی است که هر یک از طرفین دعوا اعم از خواهان یا خوانده دعوا می توانند در طول فرآیند دادرسی و تا قبل از ختم دادرسی تنظیم کنند.
تنظیم لایحه
شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است. برای تنظیم دادخواست اگر توسط وکیل انجام شود باید مشخصات وکیل در دادخواست درج شود.
چگونگی تنظیم دادخواست
شکوائیه ، ورقه ای چاپی است که اطلاعاتی اعم از مشخصات شاکی، مشتکی عنه، عنوان جرم، ذکر گردیده که برای دادسرا یا دادگاه صلاحیت دار ارسال می گردد.
شکوائیه چیست