موسسه حقوقی و آموزشی فرهنگ تفاهم

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

مشاوره حقوقی 02154764

دسته بندی: ملکی

کمیسیون های شهرداری
مقالات اصلی

کمیسیون های شهرداری

حجم گسترده فعالیت شهرداری  و تعارض حقوق و منافع مردم با شهرداری از جمله به خاطر کسب و کارو فعالیت تجاری اقتضا دارد که شهرداری در قالب کمیسیون های خاص ،جریان رسیدگی به برخی منازعات و تخلفات و به طور کلی نظارت و کنترل آن را به عهده گیرد.

ادامه‌ی مطلب »
رفع مزاحمت
مقالات اصلی

رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق

یکی از دعاوی مطرح در محاکم قضایی، دعوی ممانعت از حق و تقاضای رفع ممانعت از حق است. ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

ادامه‌ی مطلب »
تجویز انتقال منافع به غیر
ملکی

تجویز انتقال منافع به غیر

برابر مقررات قانون مدنی در روابط استیجاری، اصل بر وجود حق انتقال منافع می باشد در حالی که این اصل در قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ کاملاً وارونه شده وماده ۱۰ این قانون که اشعار می دارد مستأجر نمی تواند منافع مورد اجاره را به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید

ادامه‌ی مطلب »
استملاک اراضی چیست؟
مقالات اصلی

استملاک اراضی

استملاک اراضی استملاک اراضی  یکی از بحث های کاربردی و بسیار مهم در حوزه حقوق املاک بحث استملاک اراضی می باشد . وبا توجه به

ادامه‌ی مطلب »
تملک اراضی چگونه انجام می شود؟
مقالات اصلی

تملک اراضی چگونه انجام می شود؟

در مورد بند اول لازم به توضیح است که بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی اراضی موات یا رها شده در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید و قانونگذار در ماده ۶  قانون زمین شهری آورده است که

ادامه‌ی مطلب »