۰۲۱-۵۴۷۶۴​

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

دسته بندی: ملکی

تجویز انتقال منافع به غیر
ملکی

تجویز انتقال منافع به غیر

برابر مقررات قانون مدنی در روابط استیجاری، اصل بر وجود حق انتقال منافع می باشد در حالی که این اصل در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 کاملاً وارونه شده وماده 10 این قانون که اشعار می دارد مستأجر نمی تواند منافع مورد اجاره را به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید

ادامه‌ی مطلب »
استملاک اراضی چیست؟
مقالات اصلی

استملاک اراضی

استملاک اراضی استملاک اراضی  یکی از بحث های کاربردی و بسیار مهم در حوزه حقوق املاک بحث استملاک اراضی می باشد . وبا توجه به

ادامه‌ی مطلب »
تملک اراضی چگونه انجام می شود؟
مقالات اصلی

تملک اراضی چگونه انجام می شود؟

در مورد بند اول لازم به توضیح است که بر اساس اصل 45 قانون اساسی اراضی موات یا رها شده در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید و قانونگذار در ماده 6  قانون زمین شهری آورده است که

ادامه‌ی مطلب »