۱۱۵۵۵۶۶۶ - ۰۲۱

دپارتمان حقوقی مالیاتی

مالیات بر درآمد پزشکان  
مالیات غیر مستقیم وانواع آن
مالیات مستقیم و انواع آن
مالیات بر ارزش افزوده و ماهیت آن
مالیات بر ارزش افزوده و ماهیت آن
ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی و نحوه ئ اعتراض به آن
مالیات های گمرکی و انواع آن
مالیات بر درآمد هنرمندان
تفاوت میان عوارض و مالیات
تعریف وکیل دعاوی مالیاتی
اموالی که بابت بدهی مالیاتی توقیف نمیباشد
اصلاحات قانون مالیات های مستقیم
اشخاص و اموال مشمول پرداخت مالیات
طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز