۰۲۱-۵۴۷۶۴

تخلفات و جرایم گمرکی

هرنوع اظهار خلاف واقع دراظهارنامه تسلیمی به گمرک، که متضمن زیان مالی دولت باشد و درجریان انجام تشریفات گمرکی پیش از خروج کالا از گمرک کشف شود و مستلزم دریافت تفاوت حقوقو گمرکی ، سود بازرگانی ، هزنیه های گمرکی و عوارض باشد برحسب مورد جریمه مالی به شرح زیر دریافت می شود.

تخلفات و جرایم گمرکی

هرنوع اظهار خلاف واقع دراظهارنامه تسلیمی به گمرک، که متضمن زیان مالی دولت باشد و درجریان انجام تشریفات گمرکی پیش از خروج کالا از گمرک کشف شود و مستلزم دریافت تفاوت حقوقو گمرکی ، سود بازرگانی ، هزنیه های گمرکی و عوارض باشد برحسب مورد جریمه مالی به شرح زیر دریافت می شود.

جریمه اعلام ارزش کالا، کمار از ارزش گمرکی مقرر، در اظهارنامه

در مورد کالائی که حقوق گمرکی ، سود بازرگانی ، هزنیه های گمرکی و یا عوارض آن از روی ارزش تعیین گریده است هرگاه ارزش کالا در اظهارنامه کمتار از ارزش گمرکی مقرر در موارد ۱۰ و ۱۱ قانون امور گمرکی اطهار شده باشد، علاوه بر اخذ تفاوت ، جریمه ای نیز از به تشخیص رئیس گمرک محل تعیین خواهد کرد(تبصره ۴ ماده ۲۶۸ آ.ا.ق.ا.گ)

جریمه تخلفات گمرکی ، توام با اسناد خلاف واقع

هرگاه نام کشور مبداء کالا بر خلاف واقع اظهار شده باشد و این خلاف متضمن زیان مالی دولت باشد علاوه بر دیرافت مابه التفاوت مبلغ دیگری به عنوان جریمه به تشخیص رئیس گمرک دریافت می گردد(تبصره ماده ۲۶۸ آ.ا.ق.اگ)

جریمه تخلفات گمرکی ، توام با اسناد خلاف واقع

هرگاه تخلفات مذکور در ماده ۲۶۸ آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی ، به استناد بند ب ذیل بند ج آن (که در هر حال مشمول مقررات قاچاق می اشد) توام با ابزار اسناد یا صورت حساب(فاکتور) نادرست باشد و این عمل بر اثر انجام تشریفات گمرکی یا به هر ترتیب دیگری پیش از خروج کالا یا بعداز خروج کالا از گمرک کشف شود علاوه بر تعقیبی که ممکن است طبق مواد مربوط به قانون مجازات عمومی به عمل آید از مرتکب علاوه بر اصل تفوات به تشخیص رئیس گمرک جریمه دریافت می گردد(ماده ۲۶۹ آ.ا.ق.ا.گ)

جریمه تخلفات گمرکی که به طور صریح ، برای آن جریمه تعیین نشده است

در مورد هرگونه تخلف از مقررات گمرکی به طور صریح در قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن جریمه تعیین شده است، مبلغی که به تشخیص رییس گمرک محل دریافت خواهد شد(تبرصه ماده ۲۶۹آ.ا.ق.ا.گ)

جریمه وسایط نقلیه که در مهلت تعیین شده از کشور خارج نشوند

وسایل نقلیه ای که به استناد جواز عبور بین المللی موضوع ماده ۱۹۲ آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی و یا پروانه ترانزیت وارد می شود ، دارندگان آن مکلف هستند وسایط نقلیه خود ار در موعد مقرر که از طرف گمرک تعیین می شود از کشور خارج یا تشریفات گمرکی آن را انجام دهند. درغیر این صورت و بدو عذر موجه مورد قبول کمیسیون رسیدگی به اختلاف گمرکی ، برای هرروز تاخیر مبلغی به عنوان از آنان دریافت خواهد شد(ماده ۲۷۰ آ.ا.ق.ق.ا.گ)

جریمه اظهار کالای مجاز ، تحت عنوان نام و مشخصات کالای مجاز دیگر ، با حقوق گمرکی و …کمتر

هرگاه کالای مورد اظهار، کالای مجاز بوده و در اظهارنامه تمام و یا قسمتی از آن با نام و مشخصات کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی ، سود بازرگانی ، هزینه های گمرکی و عوارض آن کمتر است.اظهار شده باشد علاوه بر دریافت مابه التفاوت ، مستلزم پرداخت جریمه خواهد بود که با توجه به اوضاع و احوال، از طرف رئیس گمرک محل تعیین و دریافت می گردد. شامل پرداخت جریمه گردیده و چنانچه این اظهار، توام با عالم نام دیگر و با استفاده از اسناد یا سیاهه خلاف واقع باشد طبق بند ۹ ماده ۲۹ قانون امور گمرکی، مشمول مقررات قاچاق خواهد بود(بند ج و تبصره ۱ ذیل آن از ماده ۲۶۸ آ.ا.ق.ا.گ)

دیدگاه ها

collaboration son house membershipagencycalculatoractionlaw lawyer-1lawyer-2lawyer-3lawyer