۰۲۱-۵۴۷۶۴
انواع سرقت

سرقت تعزیری و مصادیق آن

براساس قوانین شرعی و مقررات کیفری برای اجرای حد سرقت باید شرایطی باشد که هر یک از این شرایط نباشد امکان اجرای حد نیست.و برابر قانون در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال، دادگاه علاوه بر تعیین مجازات، سارق یا رباینده را به رد (بازگردان) عین مال مسروقه محکوم می کند و اگر عین آن وجود نداشته باشد، سارق به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.

سرقت

سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقت های حدی و تعزیری تقسیم می شود.

برابر قوانین شرعی و مقررات کیفری برای اجرای حد سرقت باید شرایطی باشد که هر یک از این شرایط نباشد امکان اجرای حد نیست که عبارتند از :

۱-سارق باید بالغ باشد.

۲-سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند که مال دیگری را می رباید.

۳-سارق بداند که این عمل حرام است و صاحب مال ،مال را در حرز قرار داده باشد.

۴-سارق در حال اضطرار سرقت نکرده باشد.

۵-سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.

۶-سارق مال را به قصد دزدی برداشته باشد.

۷-مال مسروقه در حرز متناسب قرار گرفته باشد.

۸-مال مسروقه از اموال دولتی و وقف نیاشد. با این شرایط بسیار نادر و بعید است که بتوان این شرایط را در کنار هم دید و حد سرقت را بر سارق اجرا کنیم. البته باز هم شرایطی برای اجرای حد دارد مانند پیش از شکایت صاحب مال سارق را نبخشیده باشد یا سارق قبل از اثبات جرم از این گناه توبه نکرده باشد.

غیر از مواردی که گفته شد سرقت های وجود دارد که به آن‌ها “اصطلاح سرقت های تعزیری” می گویند.

همچنین بخوانید: تفاوت سرقت حدی و تعزیری

سرقت تعزیری

سرقت تعزیری مصادیق بسیاری در قانون مجازات اسلامی دارد. در ادامه به برخی از مصادیق سرقت تعزیری اشاره خواهیم نمود.

۱-سرقت مقرون به آزار باشد یا به طور مسلحانه

هرگاه سرقت همراه با آزار باشد یا مسلح باشد، به حبس از ۳ماه تا ۱۰ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود.

۲-سرقت مسلحانه گروهی در شب

هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از آن‌ها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد هر یک از مرتکبین به ۵ تا ۱۵ سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد.

همچنین بخوانید: دادسرای ناحیه 34 (ویژه سرقت مسلحانه و مقرون به آزار)

۳- سرقت مقرون به پنج شرط مشدد

هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی تمامی شرایط زیر را داشته باشد مرتکب به ۵ تا ۲۰ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

الف – سرقت در شب واقع شود.

ب- سرقت توسط دو یا چند نفر انجام شود.

ج- یک یا چند نفر از سارقین حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.

د- سارقین از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساخته باشند و یا خود را همانند کارمندان دولتی معرفی کرده باشند.

ذ- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

۴- سرقت مسلحانه از منزل

هر گاه یک یا چند نفر منزلی را سرقت کنند و حد اقل یک نفر از آن‌ها مسلح باشد و یا هیچ یک مسلح نباشد اما در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برایند به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم می شوند.

در صورتی که ساکنان منزل در مقام دفاع از مال یا ناموس برآیند و در این میان مرتکب قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند، از مجازات معاف هستند. ماموران در هنگام دستگیری سارقین اگر باعث قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند، از مجازات معاف هستند.

۵- سرقت مسلحانه از بانک‌ها ،صرافی‌ها یا جواهرفروشی ها

هر گاه دو یا چند نفر با برنامه ریزی و مواضع قبلی وجه نقد یا اوراق بهادار یا جواهرات را از بانک‌ها و صرافی‌ها سرقت کنند و لااقل یک نفر از سارقین مسلح به سلاح سرد یا گرم ظاهر یا مخفی، پر یا خالی باشد ، چه از آن استفاده بکند چه نکند، در صورت وقوع سرقت به حبس ابد و در صورت وقوع قتل به اعدام محکوم خواهد شد. هرگاه علی رغم میل سارقین هیچ یک از اهداف عینی قتل و سرقت امکان پذیر نشود به حبس از ۵ تا ۱۰ سال محکوم می شوند.

۶- راهزنی

سارق مسلح و قطاع الطریق هر گاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم زند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است. در این صورت به مجازات اعدام یا قطع دست راست یا پای چب یا تبعید محکوم می‌شود. و اگر کسی راهزنی بکند و محارب محسوب نشود به ۳ تا ۱۵ سال حبس و شلاق تا۷۴ ضربه محکوم می شود.

۷- سرقت از موزه ها یا مکان های تاریخی و مذهبی

هرکس اشیاء، لوازم ، مصالح و قطعات آثار فرهنگی را از موزه ها و نمایشگاه‌ها و مکان‌های تحت نظر دولت سرقت کند یا با علم و آکاهی از مسروقه بودن اشیاء خرید یا نگهداری کند به ۱ تا۵ سال حبس محکوم می شود.

۸- سرقت وسایل و متعلغات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی

این نوع سرقت ها مجازات حبس دارد. وسایلی از قبیل تاسیسات آب ، برق، گاز و غیره … که زمان حبس آن از ۱ تا ۵ سال حبس می باشد.

۹- کیف زنی یا جیب بری

سرقت از طریق کیف زنی یا جیب بری و امثال آن دارای مجازات حبس از ۱ تا ۵ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه می باشد.

۱۰- سرقت از اماکن حادثه زده

هر گاه سرقت در مناطق سیل زده یا جنگی یا آتش سوزی یا زلزله زده و یا در محل تصادف راهنمائی و رانندگی رخ دهد، سارق به حبس از ۱ تا ۵ سال و شلاق تا۷۴ ضربه محکوم می شود.

۱۱-سرقت مقرون به یکی از شرایط مذکور در قانون

در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و همراه با یکی از شرایط زیر باشد، سارق به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

الف- سرقت در محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قیبل مسجد و حمام و غیر این‌ها واقع شده باشد.

ب-سرقت در جایی واقع شده باشد که در آن درخت، بوته، پرچین یا نرده قرار گرفته و سارق آن را شکسته باشد.

ج-سرقت در شب واقع شده باشد.

د- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

ذ- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده باشد یا مال شخص دیگری را از منزل شخص دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته برباید یا شاگرد یا کارگر باشد و از محلی که معمولاَ محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان،کارگاه، کارخانه و انبار سرقت کرده باشد.

و- هرگاه اداره کنندگان هتل ، مسافرخانه، کاروان سرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آن‌هاست، تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

۱۲-سرقت یا استفاده غیر مجاز از آب ،برق،گاز،تلفن

هر کس بدون پرداخت حق انشعاب و أخذ انشعاب آب ،برق ،گاز و تلفن از این منابع استفاده غیر مجاز کند، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس تا سه سال محکوم خواهد شد.

۱۳- مداخله در اموال مسروقه

بیشتر سارقین به امید اینکه بتوانند مال مسروقه را به پول تبدیل کنند مرتکب سرقت می شوند از این رو شاید یکی از راه های موثر در پیشگیری از وقوع سرقت، جلوگیری از خرید و فروش اموال مسروقه باشد.

برابر قانون، هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده آن را تحصیل، مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد، به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه و پیشه خود قرار داده باشد، به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

وظیفه سارق در مقابل مال باخته: برابر قانون در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال، دادگاه علاوه بر تعیین مجازات، سارق یا رباینده را به رد (بازگردان) عین مال مسروقه محکوم می کند و اگر عین آن وجود نداشته باشد، سارق به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.

اگر سارق عین مال را برنگرداند یا قیمت آن را نپردازد، چنانچه مالی از او در دسترس باشد ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده برداشت می شود؛ در غیر این صورت، به تقاضای مال باخته تا زمان پرداخت در حبس باقی خواهد ماند. حتی اگر مدت محکومیت مجازات اصلی او تمام شده باشد.

همچنین بخوانید: دادسرای ناحیه 15 ( سرقت)

مراحل شکایت کیفری سرقت

  1. در صورتی که قصد شکایت کیفری از فردی به جرم دزدی را داشته باشید می توانید مراحل زیر را انجام دهید.
  2. شما می توانید برای شکایت کیفری، با وکیل سرقت به صورت تلفنی مشورت کنید.
  3. به دلیل اینکه شکایت کیفری دزدی نیاز به تنظیم شکوائیه دارد، اگر اطلاعات کافی برای تنظیم شکوائیه ندارید می توانید به صورت حضوری با وکیل سرقت مشورت کنید.
  4. شما می توانید در صورتی که تمایلی برای حضور در دادگاه و یا وقت کافی برای شکایت ندارید، به وکیل متخصص سرقت وکالت بدهید که شکایت را انجام دهد.
  5. در صورتی که قصد داشتید تا وکیل شکایت دزدی را انجام دهد مدارک زیر را همراه داشته باشید
همچنین بخوانید: طرح شکایت کیفری در مراجع قضایی

مدارک لازم برای شکایت سرقت

  1. مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی.
  2. ارائه سند و یا مدرکی که نشان دهد سرقت صورت گرفته است.

موسسه حقوقی و داوری فرهنگ تفاهم با در اختیار داشتن تیم وکلای پایه یک داگستری و مشاورین حقوقی متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات حقوقی به شما عزیزان می باشد.

 

سرقت تعزیری

دیدگاه ها

Call Now Buttonتماس سریع (لمس کنید)
collaboration son house membershipagencycalculatoractionlaw lawyer-1lawyer-2lawyer-3lawyer