۰۲۱-۵۴۷۶۴

کارگاه تخصصی کاربردی داوری حقوقی (۵)

تعداد شرکت کننده: ۳۵۰نفر پنجشنبه۱۰مردادماه استاد: دکتر میترا ضرابی دانشگاه تهران  

تعداد شرکت کننده: ۳۵۰نفر
پنجشنبه۱۰مردادماه
استاد: دکتر میترا ضرابی
دانشگاه تهران

 

دیدگاه ها