۰۲۱-۵۴۷۶۴

کارگاه تخصصی کاربردی داوری حقوقی (۴)

تعداد شرکت کننده: ۳۷۰نفر پنجشنبه ۱۳ تیرماه۱۳۹۸ سخنران: دکترسیدمحمدحسن مصطفوی استاد: دکتر میترا ضرابی دانشگاه تربیت مدرس تهران

تعداد شرکت کننده: ۳۷۰نفر
پنجشنبه ۱۳ تیرماه۱۳۹۸
سخنران: دکترسیدمحمدحسن مصطفوی
استاد: دکتر میترا ضرابی
دانشگاه تربیت مدرس تهران

دیدگاه ها