۰۲۱-۵۴۷۶۴

تجدید کارگاه تخصصی کاربردی داوری حقوقی (۱)

احضور بیش از ۲۰۰ شرکت کننده پنجشنبه ۲ اسفند ماه ۱۳۹۷ استاد : دکتر میترا ضرابی دانشگاه تربیت مدرس تهران

احضور بیش از ۲۰۰ شرکت کننده
پنجشنبه ۲ اسفند ماه ۱۳۹۷
استاد : دکتر میترا ضرابی
دانشگاه تربیت مدرس تهران

دیدگاه ها