در صورت اختلاف در خصوص این که مرجع حل اختلاف، شعب دیوان است یا سایر مراجع قضایی در این جا شعب دیوان صالح به رسیدگی شناخته می شود.