۱۱۵۵۵۶۶۶ - ۰۲۱

قوانین حقوق مالیاتی

امروز پرداخت مالیات از جمله وظایف هر شهروند تلقی می شود و با توجه به گسره ی شمول آن و انواع مختلف مالیات، لازم است ساز و کارهای تشخیص هر چه بیشتر معرفی و شفاف سازی گردد.

حقوق مالیاتی
امروز پرداخت مالیات از جمله وظایف هر شهروند تلقی می شود و با توجه به گسره ی شمول آن و انواع مختلف مالیات، لازم است ساز و کارهای تشخیص هر چه بیشتر معرفی و شفاف سازی گردد. تا مودیان مالیاتی هرچه بیشتر از حقوق و تکالیف خود مطلع گردند. این اطلاعات که از طریق توضیح و تفسیر مقررات و بخش نامه ها و رویه های جاری میسر می گردد موجب می شود تا موذدیان هرچه بیشتر اقناع وجدانی شده و به صورت داوطلبانه و بدون بکار بردن حربه های اجرایی مالیات خود را پرداخت نمایند و از سسوی دیگر ، ماموران مالیاتی راخت تر مالیات را به حیطه ی وصول درآورند تا این که مالیات ماخوذه در راع پیشرفت و آبادانی کشور به کار رود.

تعریف مالیات:
واژه ی مالیات که از مال گرفته شده است ، از نظر فرهنگ شناسان در معانی زیر به کار برده شده است(اجر و پاداش ) (زکات مال) ( سرپرستی و چراندن گله های گوسفند)(جریمه ای که حکومت به مناسبت ارتکاب جرایم ویژه از مرتکبین می گیرد)(باج)(خراج) و بالاخره (مالی که دولت ها به طور سالیانه از شهروندان خود می گیرند.)
اما در اصلاح اقتصاددانان جدئید مالیات این گونه تعریف شده است؛ مالیات مقدارم پول یا مالی است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود می پردازند تا در جهت اداره امور کشور، تامین کالا و خدمات عمومی و ضروروی، تضمین امنیت و دفاع همگانی و عمران و آبادانی توسط دولت مورد بهره برداری قراربگیرد.)
قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین تعریفی از این اصطلاح نمی نماید.

و فقط اصل 51 ق.م به این موضوع می پردازد که وضع مالیات ، معافیت ، بخشودگی و تخفیف مالیاتی فقط به موجب قانون امکان پذیر می باشد. لذا وضع مالیات از جمه اختصاصات قوه ی مقننه است و قوه مجریه نمی تواند با تصویب آیین نامه ، دستور العمل ها، بخشنامه ها ، به طور یک جانبه ، مالیات وضع نمیاد. این اصل به طور مکرر باابطال بخشنامه های سازمان مالیاتی به دلیل خروج از اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی کشور مورد تایید . ابرام هیات عمومی هیات عدالت اداری قرار گرفته است.
تعریف مختصر و مفیدیی که برای مالیات می توان ارائه داد این است که
“مالیات عبارت است ار برداشت قسمتی از دارایی یا درآمد افراد برحسب توانایی پرداخت آنان برای تامین مخارج عمومی.”

تعریف حقوق مالیاتی
مجموعه قوانین و مقرراتی که حاکم بر نحوه تشخیص و وصول آن می پردازد، حقوق مالیاتی می گویند.
برخی حقوقدانان ، حقوقو مالیاتی را حقوقو مالیه پنداشته و آن را چنین تعریف می کنند؛” قواعد مربوط به وضع مالیات ها و عوارض که ماموران دولت می توانند از افراد مطالبه کنند و هم چنین مقررات ناظر به بودجه عمومی و وظایف دیوان محاسبات را حقوق مالیه می نامند.”بنابراین مالیات قسمتی ازدرآمدهای عمومی را تشکیل می دهد که مصروف هزینه های عمومی می گردد.بنابراین روند حاکم بر تشخیص و وصول قسمتی ازدرآمدهای عمومی را حقوقو مالیاتی می گویند.

3- طبقه بندی مالیات
در یک طبقه بندی عمومی ، مالیات ها را به مالیات های مستقیم و غیر مستقیم تقسیم نموده اند. تعریف جامع و مانعی که بتواند این دو گونه را از یکدیگر منفک نموده و ملاک عمل قرارگیرد ، وجود ندارد.
الف- مالیات تقسیم: مالیاتی است که پرداخت کننده مالیات خود مستقیما و بدون واسطه اقدام به واریز میزان مایلت متعلقه به خزانه ی دولت می نمیاد.و در واقع حقوق ، مالیتن برآمد مشاغل .
ب- مالیات غیر مستقیم: مالیاتی است که با واسطه پرداخت می شود و شخص مالیت دهنده احساس پرداخت ندارد.به طور مثال، در خصوص مالیات بر مصرف، اکثر دارندگان اتومبیل، بنزین مصرف می کنند که طبققانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ آن بیست درصد است ولی احساس این که مبلغی از آن به عنوان مالیات پرداخت شده است، نمی نماید.

وابستگی حقوق مالیاتی به سایز رشته های حقوقی
1-5- حقوقو اساسی
حقوق اساسی به عنوان بنیادی ترین

قوانین حقوق مالیاتیReviewed by 021-66565511 on Apr 10Rating: 5.0.قوانین حقوق مالیاتی

دیدگاه ها

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز