۰۲۱-۵۴۷۶۴
برای شکایت از طریق دیوان عدالت اداری مستلزم تقدیم دادخواست است.

مراحل و نحوه طرح شکایت در دیوان عدالت اداری

اشخاص صلاحیت دار برای اقامه دعوا در دیوان عدالت اداری: طبق قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران شکایت شخصی مسموع است، که قانونا بتواند شکایت کند. یعنی اگر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی در موضوعی ذی نفع نباشد حق شکایت ندارد. به عبارت دیگر از نظر قانون شخصی صلاحیت شکایت کردن را دارد که ذی […]

اشخاص صلاحیت دار برای اقامه دعوا در دیوان عدالت اداری:

طبق قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران شکایت شخصی مسموع است، که قانونا بتواند شکایت کند. یعنی اگر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی در موضوعی ذی نفع نباشد حق شکایت ندارد. به عبارت دیگر از نظر قانون شخصی صلاحیت شکایت کردن را دارد که ذی نفع موضوع باشد که به آن اصطلاحا داشتن سمت در دعوی می گویند.

شخص شاکی باید در پرونده مطروحه دارای سمت قانونی باشد یعنی یا خود شخص باشد یا آن که نماینده قانونی یا وکیل شخص باشد. در غیر این صورت دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی نخواهد کرد.

از جمله موضوعات مربوط به دیوان عدالت اداری:

مراحل طرح دعوا در دیوان عدالت اداری:

  • مرحله اول ثبت دادخواست:

برای شکایت از طریق دیوان عدالت اداری مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان رسمی کشور یعنی فارسی باشد و اگر دادخواستی به زبان غیر فارسی تنظیم گردد اعتبار نخواهد داشت.

شرایط دادخواست طبق قانون آیین دادرسی مدنی باید رعایت گردد. دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه باید تهیه شود.

این اوراق باید به وسیله پست سفارشی یا پست الکترنیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن ارسال شود.

همچنین بخوانید: دیوان عدالت اداری چیست

دادخواست باید شامل چه مشخصاتی باشد؟

مشخصات شاکی

مشخصات طرف شکایت

مشخصات وکیل (در صورت داشتن وکیل دادگستری)

موضوع شکایت

شرح شکایت

دلایل مورد استناد

امضاء یا اثر انگشت و مهر شاکی یا وکیل یا نماینده قانونی وی

  • مرحله دوم ارجاع:

پس از طی پروسه دادخواست و رفع نواقص آن شکایت به شعبه ارجاع می شود. طبق قانون دیوان عدالت اداری دادخواست های ثبت شده توسط ریئس یا معاون وی به شعبه ارجاع می شود.

  • مرحله سوم فرآیند رسیدگی:

پس از ارجاع دادخواست به شعبه، قاضی شعبه دیوان در صورت احراز صلاحیت و کامل بودن پرونده آن را با صدور دستور ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، وی را در جریان رسیدگی قرار می دهد.

طرف شکایت موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند.

درصورت عدم اقدام وی مانع از رسیدگی نیست و شعبه براساس مدارک موجود به پرونده رسیدگی می کند.

  • مرحله چهارم صدور رای:

شعبه دیوان بعد از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام می کند و ظرف یک هفته رای را صادر می کند.

  • مرحله پنجم تجدیدنظرخواهی:

تمام اراء صادره از شعب بدوی دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظرخواهی در دفتر شعبه صادرکننده رای یا دبیرخانه می باشند. که توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر دیوان ارجاع می شود.

  • مرحله ششم اجرای رای:

شعب دیوان پس از ابلاغ رای به محکوم علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می کند.

در این صورت محکوم علیه باید ظرف یک ماه برای جلب رضایت محکوم له یا اجرای کامل اقدام کند و نتیجه را کتبا به واحد اجرای احکام ارسال کند.

از دیگر شرایط شکایت در دیوان عدالت اداری، رعایت مهلت شکایت است. بدین شرح که مهلت اعتراض از آراء قطعی صادره از مراجع اداری برای افراد داخل کشور سه ماه و برای افراد خارج کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی مرجع مربوطه است.

یعنی جهت اعتراض از این آراء افراد داخل کشور ظرف سه ماه از ابلاغ رای می توانند شکایت کنند.

مهلت اعتراض برای افراد خارج کشور شش ماه می باشد. به عبارت دیگر اگر رایی از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها صادر گردد و در ادامه قطعی شود آن رای به طرفین ابلاغ می شود که مهلت مذکور از تاریخ ابلاغ محاسبه خواهد شد

هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری

تقدیم دادخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است و این هزینه در زمان ارسال دادخواست پرداخت خواهد شد.

طبق ماده ۱۹ دیوان عدالت اداری هزینه دادرسی در شعب بدوی ۱۰۰۰۰۰ریال و هزینه دادرسی در شعب تجدیدنظر ۲۰۰۰۰۰ ریال است.

تبصره: مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده است. همچنین به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تایید قوه قضاییه قابل تعدیل می باشد.

تنظیم دادخواست دیوان عدالت اداری و همچنین تنظیم لوایح مناسب از موارد خدمات مهم موسسه فرهنگ تفاهم بوده است. 

با توجه به اینکه دعاوی دیوان غیر حضوری رسیدگی می شود نگارش یک لایحه دقیق و تخصصی اهمیت بالایی پیدا می کند.

این عمل انجام نگردد مگر به دست کارشناس و متخصص این حوزه که موسسه از این جهت می تواند کمک شایانی نماید.

 

دیدگاه ها

collaboration son house membershipagencycalculatoractionlaw lawyer-1lawyer-2lawyer-3lawyer