۰۲۱-۵۴۷۶۴

کارگاه تخصصی کاربردی داوری حقوقی (تجدید دوره۱,۲)

عداد شرکت کننده: ۲۵۰نفر پنجشنبه۲۴مردادماه استاد: دکتر میترا ضرابی دانشگاه پرستاری دانشگاه تهران

عداد شرکت کننده: ۲۵۰نفر
پنجشنبه۲۴مردادماه
استاد: دکتر میترا ضرابی
دانشگاه پرستاری دانشگاه تهران

دیدگاه ها