موسسه حقوقی و آموزشی فرهنگ تفاهم

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

برای مشاوره حقوقی آنلاین با ۰۹۱۲۰۴۷۷۱۱۶ تماس حاصل نمایید

 جرائم علیه عفت عمومی چیست

از مصادیق جرائم منافی عفت در قوانین جزایی ایران، حدود نام دارند و بعضی دیگر نیز تعزیرات هستند. آن دسته از جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی که در زمره حدود هستند شامل مجازات‌هایی می‌شوند که نوع آن‌ها و همچنین تعریف و مجازات آن در شرع آمده و مشخص شده است.

مانند زنای مرد مجرد یا زن مجرد، زنای مرد متاهل یا زن متاهل، زنای به عنف و اکراه، زنا با محارم نسبی، زنا با زن پدر، لواط، تفخیذ، مساحقه و… هر یک ازاین موارد مجازات های مشخص شده و خاص خودشان را دارند که نه قابل بخشش و نه قابل تخفیف هستند همچنین قابل تشدید مجازات هم نیستند.

مثلا مجازات زنای مرد مجرد یا زن مجرد ۱۰۰ ضربه تازیانه است یا مجازات زنای به عنف و اکراه برای زانی اکراه کننده مرگ است یا زنا با محارم نسبی یا زنا با زن پدر کیفر اعدام را در پی خواهد داشت.

تماس با وکیل پایه یک دادگستری در مورد جرائم علیه عفت عمومی

اما آن دسته از جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی که در زمره تعزیرات هستند، تعریف این نوع جرائم و مجازات‌های آن‌ها در شرع مشخص نشده است؛ بلکه در قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته شده است.
مانند رابطه نامشروع جسمی، روابط نامشروع لفظی (بگو و بخند کردن که از دیدگاه فقهی مفاکهه نامیده می‌شود)، تظاهر به عمل حرام در معابر و اماکن عمومی، بدحجابی، دایر کردن مرکز فساد و فحشاء یا اداره کردن آن‌ها، تشویق مردم به فساد و فحشاء، مداخله ناروا در برخی از اشیای مضر به اخلاق و عفت عمومی وایجاد مزاحمت برای اشخاصی با استفاده از تلفن یا سایر دستگاه‌های مخابراتی.

جرایم علیه عفت عمومی مطابق قانون

تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون ایین دادرسی کیفری : تبصره ۲- ارائه اسناد و مدارک طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی به شاکی ممنوع است.
ماده ۱۰۲ قانون ایین دادرسی کیفری : انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان‌یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می‌شود.
تبصره ۱ـ در جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌کند.

تبصره ۲- قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد.
تبصره ۳- در جرائم مذکور در این ماده، اگر بزه دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.

تماس با وکیل پایه یک دادگستری در مورد جرائم علیه عفت عمومی

مواد ۶۳۷ تا ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۳۷ هر گاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهندشد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.
ماده ۶۳۸ هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴)‌ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره – زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای‌ نقدی محکوم خواهند شد.
ماده ۶۳۹ افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند «‌الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر‌دادگاه بسته خواهد شد:
‌الف – کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند.
ب – کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.
تبصره – هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می‌گردد.
ماده ۶۴۰
اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا (۷۴) ضربه شلاق‌ یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:

۱– هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و یا به‌طور کلی هر چیز که عفت و اخلاف‌عمومی را جریحه‌دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذار یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد.

وکیل کیفری
وکیل کیفری متخصص در رسیدگی به دعاوی مربوط به منافی عفت

۲– هر کس اشیاء مذکور را به منظور اهداف فوق شخصا یا به وسیله دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت و یا‌ هر قسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آن‌ها تحصیل مال نماید.

۳– هر کس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آن‌ها را به معرض انظار عمومی
بگذارد.
۴  – هر کس برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء
اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا‌محل بدست آوردن آن را معرفی نماید.
تبصره ۱ – مفاد این ماده شامل اشیائی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلائی دیگر تهیه یا ‌خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می‌گیرد.

تبصره ۲ – اشیای مذکور ضبط و محو آثار می‌گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذیربط تحویل خواهد شد.

ماده ۶۴۱ هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت ‌مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.

موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم با در اختیارگذاشتن وکلای پایه یک دادگستری می تواند در راهبرد مسیر پرونده شما کمک شایانی نماید.

وکالت و مشاوره تخصصی با وکیل

سوالات متداول

آیا مجازات های حدی قابل تشدید است؟
نه قابل بخشش و نه قابل تخفیف هستند همچنین قابل تشدید مجازات هم نیستند.

مجازات ارتباط بین زن و مرد بدون رابطه جنسی چیست؟
هر گاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل
تقبیل یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهندشد.

جرم های منافی عفت چگونه اثبات می‌شود؟

جرایم منافی عفت به وسیله ادله خاصی اثبات می شوند. در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ادله های اقرار، شهادت
شهود و علم قاضی مقرر شده است. از بین ادله های ذکر شده اقرار محکم ترین ادله می باشد که باید نزد قاضی صورت
بگیرد و در صورت اقرار هیچ راهی برای فرار مرتکب از مجازات وجود نخواهد داشت.

رابطه زن و شوهر در مکان عمومی هم جرم محسوب می‌شود؟
با اینکه رابطه ی آنها مشمول مقررات راجع به اعمال منافی عفت نمی شود و کاملا شرعی و حلال است ،اگر در جایی
این عمل را انجام دهند که از حیث شلوغی و تردد افراد بتوانند آنرا مخالف عفت عمومی بدانند مشمول ماده ۶۳۸ قانون
مجازات می شود که حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق را به همراه دارد.

میانگین امتیاز این مقاله
۴.۶/۵

تماس با وکلای متخصص فرهنگ تفاهم ۵۴۷۶۴-۰۲۱

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

وکیل وصول دیه

وکیل وصول دیه

متن سربرگ خود را وارد کنید تعریف دیه دیه یا خون‌بها از قوانین اسلام بشمار می‌رود و مطابق تعاریف فقهی، مال یا پولی می‌باشد که به واسطه کشتن انسان یا

ادامه‌ی مطلب »