۰۲۱-۵۴۷۶۴
شکایت کیفری از شهرداری طبق روال معمول و اصولاً از دادسرای عمومی محل وقوع جرم شروع می گردد. اگر شهرداری و نهادهای وابسته، از مقررات دولتی تخلف نمایند، اصولاً رسیدگی به این شکایات در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

مراجع رسیدگی به دعاوی مربوط به امور شهرداری

مقدمه مرجع رسیدگی به شکایت از شهرداری بسته به اینکه موضوع و مسأله مورد دعوا چه باشد ، متفاوت می باشد. روشن است که شکایت کیفری از شهرداری طبق روال معمول و اصولاً از دادسرای عمومی محل وقوع جرم شروع می گردد. اگر شهرداری و نهادهای وابسته، از مقررات دولتی تخلف نمایند، اصولاً رسیدگی به […]

مقدمه

مرجع رسیدگی به شکایت از شهرداری بسته به اینکه موضوع و مسأله مورد دعوا چه باشد ، متفاوت می باشد. روشن است که شکایت کیفری از شهرداری طبق روال معمول و اصولاً از دادسرای عمومی محل وقوع جرم شروع می گردد. اگر شهرداری و نهادهای وابسته، از مقررات دولتی تخلف نمایند، اصولاً رسیدگی به این شکایات در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

از جمله موضوعات مربوط به دیوان عدالت اداری:

مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است

شهرداری در فرآیند تملک اراضی و املاک مردم، رعایت مقررات قانونی را ننموده است. اگر مالک در مقام طرح دعوی، درخواست ابطال تملک کند، رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

از دیگر موارد، شهرداری ممکن است بر خلاف قانون، پروانه ساختمان صادر نماید یا از صدور پروانه ساختمانی بدون دلیل قانونی خودداری نماید. رسیدگی به دعاوی مربوط به صدور و ابطال پروانه ساختمانی شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

ممکن است شهرداری در جریان اقدامات خود از قوانین و مقررات تخلف نماید و به اشخاص و شهروندان خسارت وارد شود. در اینجا متضرر باید ابتدا در دیوان عدالت اداری شکایت نماید. با گرفتن حکمی مبنی بر اثبات تخلف شهرداری ، به استناد آن حکم در دادگاه حقوقی صلاحیت‌دار علیه شهرداری شکایت نماید.

شوراهای اسلامی شهرها و مراجعی مانند کمیسیون ماده پنج و حتی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و حتی مقامات ارشد شهرداری ، ممکن است مصوبات خلاف قانون داشته باشند. رسیدگی به مصوباتی که جنبه عمومی و فراگیر دارند در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. مثلاً مصوب غیرقانونی درباره اخذ عوارض نقل و انتقال املاک توسط شهرداری. مصوبه مورد نظر ممکن است ، جنبه عمومی نداشته باشد و صرفاً در مورد شخص یا اشخاص معین باشد. در این فرض رسیدگی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.

یکی از تفاوت های شکایت از شهرداری در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و شعب دیوان عدالت اداری در این است که :

رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری صرفاً با پرداخت هزینه دادرسی و با احراز ذی نفعی شاکی امکان پذیر است. ولی در مورد شکایت از مصوبات شهرداری و شوراهای اسلامی شهرها و… در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، این شرایط لازم نیست.

به عبارت دیگر هر شخصی هر چند ذی نفع نباشد می تواند ابطال مصوبات غیر قانونی را مطرح نماید.

از طرفی رسیدگی به شکایت از شهرداری در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، رایگان و بدون پرداخت هزینه دادرسی انجام می گیرد.

یکی از مواردی که در یکی از شعب دیوان عدالت اداری ، راجع به صلاحیت این دیوان برای رسیدگی به شکایت علیه شهرداری درباره خسارت وارده به ملک شاکی در موقع اجرا طرح شهرداری به وجود آمده است و مورد رسیدگی قرار گرفته است ، بحث صلاحیت دیوان برای رسیدگی به چنین دعاوی است.

از دیگر مراجع رسیدگی به دعاوی امور مربوط به شهرداری

  • کمیسیون مندرج در ماده ۸ قانون نوسازی
  • کمیسیون بند ۲۰ ماده۵۵ قانون شهرداری
  • کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
  • کمیسیون ماده ۷ قانون گسترش فضای سبز شهرها
  • کمیسیون ماده ۹ قانون زمین شهری
  • کمیسیون ماده ۸ قانون شهرداری

دیدگاه ها

collaboration son house membershipagencycalculatoractionlaw lawyer-1lawyer-2lawyer-3lawyer