۱۱۵۵۵۶۶۶ - ۰۲۱

مطالبه نفقه فرزند

طرح دعوا به صورت مستقل تووسط فرزند: دربحث نفقه که یکی از بارز ترین مصادیق حقوق مالی می‌باشد، رشید بودن و فی الواقع سفیه نبودن فرزند، ملاک عمل خواهد بود.

چگونگی مطالبه نفقه فرزند:
مطالبه نفقه فرزندان به دو حالت متصور میباشد.
1_طرح دعوا به صورت مستقل توسط فرزند
2_ طرح دعوا توسط مادر

طرح دعوا به صورت مستقل تووسط فرزند: دربحث نفقه که یکی از بارز ترین مصادیق حقوق مالی می‌باشد، رشید بودن و فی الواقع سفیه نبودن فرزند، ملاک عمل خواهد بود. باید دانست که تنها بالغ بودن فرزند ( دختر بالای 9 و پسر بالای 15 سال) کافی نخواهد بود. رشید بودن نیز لازمه عمل می‌باشدکه در این خصوص نظر به تعارض شدید ماده 1210 و تبصره 2 از همان ماده که از یک سو تنها رسیدن به سن بلوغ را برای رشید دانستن نیز کافی دانسته و از سوی دیگر تبصره همان ماده، دخل و تصرف در اموال طفلی که بالغ شده را منوط به اثبات رشد اونموده است و در نهایت رای وحدت رویه که نتوانست این تعارض فاحش را حل نماید. درهرصورت ،دادگاه ها طبق رویه قبل، سن 18 سال را سن رشد دانسته و تا قبل از رسیدن به سن 18 سالگی علی رغم اینکه طفل به سن بلوغ نیز رسیده باشد(9و 15)حق طرح دعاوی مالی را مستقلا نخواهد داشت مگر اینکه حکم رشد بگیرد. در نتیجه فرزند دختر و پسر تنها در 2 صورت می‌توانند دعوای الزام پدر یا جد پدری را به پرداخت نفقه به صورت مستقل مطرح نمایند : یا به سن 18 سال تمام رسیده باشند یا حکم رشد از دادگاه اخذ نموده باشند

2_ طرح دعوا توسط مادر: در صورتی که طفل تحت حضانت و سرپرستی مادر باشد: در این مورد از آنجایی که حضانت طفل با مادر است مادر می‌تواند به طرفیت منفق(پدر یا جد پدری) به نمایندگی از فرزند خود طرح دعوا نماید

مطالبه نفقه فرزندReviewed by 021-66565511 on Apr 10Rating: 5.0.مطالبه نفقه فرزند

دیدگاه ها

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز